Audit

Spoločnosť AGV audit s.r.o. vykonáva audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky podľa medzinárodných audítorských štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich sa na výkon auditu a za podmienok ustanovených zákonom o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a v znení neskorších predpisov.

Cieľom auditu finančných výkazov je umožniť audítorovi, aby mohol vyjadriť názor, či sa finančné výkazy zostavili vo všetkých významných súvislostiach, v súlade s daným rámcom finančného vykazovania. Výsledkom auditu je nezávislý výrok audítora o kvalite informácií, ktoré auditovaná účtovná jednotka poskytuje navonok.

Spoločnosť AGV audit spol. s r.o. vykonáva:

Overovanie účtovnej závierky účtovnej jednotky

Overovanie konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky

Iné uisťovacie služby